1. Definities

Dreamcatcher Designs: Handelsnaam van Style Selection BV, ingeschreven onder  nummer 70561834 bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.

Opdrachtgever: Elke wederpartij van Dreamcatcher Designs.

 1. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,  aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten, aangeboden door, of tot  stand gekomen met Dreamcatcher Designs. De toepassing van bepalingen  of voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten;

2.Een beroep op afwijking van deze voorwaarden kan slechts worden gedaan,  indien die afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen of indien zowel  voor opdrachtgever als Dreamcatcher Designs vaststaat dat die afwijking is  overeengekomen.

 1. Aanvaarding

1.Met Dreamcatcher Designs gesloten overeenkomsten (en eventuele  wijzigingen daarop) met betrekking tot zaken of diensten, zijn voor  Dreamcatcher Designs slechts bindend voorzover zij schriftelijk door  Dreamcatcher Designs zijn bevestigd of schriftelijk zijn aanvaard;

2.Administratieve en schrijffouten kunnen te allen tijde worden hersteld; 3.Dreamcatcher Designs is gerechtigd om alvorens tot levering of uitvoering  over te gaan, de aanneemsom, een voorschot, dan wel zekerheidstelling van  de opdrachtgever te verlangen;

4.In geval van wijzigingen door de opdrachtgever in de uit te voeren opdracht  zal Dreamcatcher Designs meewerken binnen de grenzen van het redelijke,  indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet  wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 1. Prijzen

1.Alle geoffreerde prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting (btw) en andere  door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders vermeld;

2.Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en/of heffingen  op verrichte diensten of geleverde zaken, welke van kracht worden tussen

het tijdstip van de totstandkoming van een overeenkomst en de levering,  zijn voor rekening van de opdrachtgever;

3.De kosten van aflevering (waaronder kosten van weging en telling, kosten  van overleveren, kosten van oververpakking begrepen) komen ten laste van  de opdrachtgever;

4.Dreamcatcher Designs kan bij een levering die uit gedeelten bestaat, na elke  deellevering factureren;

5.Dreamcatcher Designs is bevoegd om voorafgaand aan een opdracht  vooruitbetaling van het offertebedrag of een deel daarvan te verlangen; 6.Dreamcatcher Designs kan zekerheidstelling ter hoogte van het  offertebedrag, voorafgaand of tijdens een opdracht van de opdrachtgever  verlangen;

7.Indien tussen partijen slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven  wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de marketing en communicatiebranche als redelijk beschouwd bedrag.

 1. Prijswijzigingen

Dreamcatcher Designs is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien: 1. a. Sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van  omstandigheden:

* Van overheidswege (van lonen, van werkgeverslasten, sociale  verzekeringen);

* Algemene kosten (met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, materialen,  halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst  nodig zijn, stijging van de verzendkosten);

* Aanzienlijke wijziging in de valutaverhoudingen;

* Overige omstandigheden die in het algemeen met voorgaande  omstandigheden vergelijkbaar zijn.

2.De inhoud van de opdracht bij instructie van de opdrachtgever wijzigt of  extra werkzaamheden gevolg zijn van verstrekking door opdrachtgever van  onduidelijke materiaal (schetsen/tekeningen/modellen/beelden),  ondeugdelijke informatiedragers etc.;

 1. Sprake is van buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare  verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken  materialen en producten.
 2. Drukproeven

1.Elke door Dreamcatcher Designs, op verzoek van de opdrachtgever,  vervaardigde drukproef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening  gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze  proeven in de prijs zijn inbegrepen;

2.Dreamcatcher Designs zal eerst tot verdere verwerking (reproductie) van de  drukproef overgaan, nadat de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord  heeft verklaard met de drukproef.

 1. Uitvoering

1.De opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende verzekering van door haar  aan Dreamcatcher Designs ter beschikking gestelde zaken. Dreamcatcher  Designs draagt geen aansprakelijkheid voor tenietgaan of beschadiging van  deze zaken;

2.De opdrachtgever is verplicht om Dreamcatcher Designs zo spoedig  mogelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden die de uitvoering van de  opdracht kunnen verhinderen of bemoeilijken;

3.Bij het uitblijven van de door de opdrachtgever te verrichten prestatie is  Dreamcatcher Designs gerechtigd haar leveringen en prestaties op te  schorten, onverminderd het recht van Dreamcatcher Designs om nakoming  van overeenkomst of schadevergoeding te vorderen.

 1. Levering

1.Dreamcatcher Designs spant zich in om conform de in de overeenkomst  vastgestelde termijn te leveren, conform de opdracht en de daarin  vastgestelde hoeveelheden/kwaliteit;

2.De overeengekomen af- of opleveringstijden zijn bij benadering opgegeven  en derhalve, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet bindend; 3.De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan

de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Dreamcatcher  Designs te leveren zaken. De opdrachtgever is terstond in verzuim en  schadeplichtig indien hij niet aan deze verplichting voldoet;

4.Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten wegens niet meewerken aan  levering, waaronder begrepen vracht- en opslagkosten;

5.Overschrijding van de af- of opleveringstermijnen kunnen in beginsel niet  tot ontbinding van de overeenkomst leiden, noch tot opschorting van de

betalingsverplichtingen door de opdrachtgever. In een dergelijk geval zal de  opdrachtgever aan Dreamcatcher Designs bij aangetekend schrijven of bij  deurwaardersexploit een redelijke termijn verlenen om alsnog aan haar  verplichtingen te voldoen;

6.Indien de overschrijding van dien aard is dat van de opdrachtgever in  redelijkheid niet gevergd kan worden dat deze overeenkomst gestand doet,  dan is opdrachtgever gerechtigd om de opdracht bij aangetekend schrijven  of bij deurwaardersexploit met een opzegtermijn van 4 weken te annuleren;

7.Leveringen geschieden af-fabriek of vanaf de plaats waar de zaken zijn  geproduceerd, waarbij de opdrachtgever de zaken zal afhalen. Indien de  zaken bij de opdrachtgever worden afgeleverd dan dient de opdrachtgever  de kosten van het transport te dragen;

8.Bij levering onder rembours dient de opdrachtgever alvorens de zending te  accepteren, na te gaan of de zaken in onbeschadigde staat zijn;

9.De opdrachtgever draagt zorg voor verzekering tijdens het vervoer.

 1. Opzegging en ontbinding

1.Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk voor zover voortzetting  van deze overeenkomst door de partij die de ontbinding inroept niet langer  gevergd kan worden;

2.De nalatige partij is schadeplichtig voor zover de andere partij schade heeft  geleden of kosten heeft gemaakt;

3.Lopende overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen slechts  opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn. Deze  opzeggingstermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die  vier maal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een  periodieke opdracht betreft die minder vaak verschijnt. Opzegging kan  slechts geschieden tegen de eerste dag van elke maand. Opzeggingen  kunnen slechts schriftelijk en aangetekend of bij deurwaarders exploit  plaatsvinden;

4.Indien opzegging door Dreamcatcher Designs geschiedt als gevolg van  belemmering door de opdrachtgever van uitvoering van de opdracht, dan is  opdrachtgever de gehele aanneemsom verschuldigd vermeerderd met de  eventueel door Dreamcatcher Designs geleden schade;

5.Zowel ontbinding als opzegging van de overeenkomst door één der partijen  geschiedt schriftelijk en onder opgaaf van redenen.

 1. Overmacht

Geen recht tot ontbinding van deze overeenkomst bestaat in geval van tijdelijke  overmacht, tenzij instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

 1. Betalingen

1.Alle door Dreamcatcher Designs aan opdrachtgever uitgebrachte facturen  dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan;

2.Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder nadere  ingebrekestelling in verzuim, en vanaf de eerste dag na het verstrijken van  deze betaaltermijn een contractuele vertragingsrente van 12% per jaar  verschuldigd over de openstaande som;

3.In dat geval is de opdrachtgever tevens een vergoeding wegens  buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van het te incasseren  bedrag bedragen met een minimum van €150,00;

4.De opdrachtgever is niet bevoegd om zich te beroepen op compensatie of  schuldverrekening, een beroep hierop is uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Reclame

1.De opdrachtgever dient bij onregelmatigheden binnen 7 dagen na  eindoplevering schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te reclameren bij  Dreamcatcher Designs. Na het verstrijken van deze termijn wordt de  opdrachtgever geacht de prestaties en/of facturen van Dreamcatcher  Designs te hebben goedgekeurd;

2.De opdrachtgever is gehouden de ontvangen zet-/druk- en andere proeven  zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en gebreken terstond aan  Dreamcatcher Designs kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever  afwijkingen en fouten niet heeft opgemerkt dan is Dreamcatcher Designs hiervoor niet aansprakelijk;

3.De opdrachtgever kan geen aanspraken jegens Dreamcatcher Designs maken  of reclames doen gelden zolang hij niet heeft voldaan aan al zijn  verplichtingen jegens Dreamcatcher Designs.

 1. Afwijkingen

1.Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp,  tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, die

gezien de aard van de opdracht van geringe betekenis zijn, kunnen geen  reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of  schadevergoeding; Met geringe betekenis wordt bedoeld “een

ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk”; 2.Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton  worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen  die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene  Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

 1. Aansprakelijkheid

1.Dreamcatcher Designs is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, aan  roerende of onroerende zaak, dan wel aan personen, zowel bij de  opdrachtgever als bij derden, behoudens bepalingen van dwingend recht  inzake (product) aansprakelijkheid;

2.De aansprakelijkheid van Dreamcatcher Designs wordt in een dergelijk  geval beperkt tot het bedrag waartoe de

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Dreamcatcher Designs dekking  biedt te vermeerderen met het eventuele eigen risico;

3.De omvang van de eventuele door Dreamcatcher Designs te vergoeden  schade zal, behoudens het elders in dit artikel bepaalde, nimmer meer  bedragen dan de netto-factuurwaarde van het aan opdrachtgever geleverde.

 1. Intellectuele eigendom

1.De opdrachtgever garandeert dat de door haar ter beschikking te stellen  zaken, ten behoeve van de uit te voeren opdracht, geen inbreuk maken op  enig intellectueel eigendomsrecht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart  Dreamcatcher Designs ten aanzien van elke aanspraak uit

schadevergoeding of welke vordering dan ook die een derde instelt tegen  Dreamcatcher Designs;

2.Indien een derde zich op een dergelijk recht beroept dan is Dreamcatcher  Designs gerechtigd om de verdere uitvoering op te schorten tot het moment  waarop onherroepelijk vaststaat wie rechthebbende is;

3.Dreamcatcher Designs is en blijft volledig gerechtigde van de door hem of  door hem ingeschakelde derden vervaardigde zaken. De door Dreamcatcher  Designs geleverde zaken mogen daarom niet zonder diens schriftelijke  toestemming verveelvuldigd of gepubliceerd worden, ongeacht of deze

door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd worden. Een en ander  tenzij in de tussen partijen gesloten overeenkomst anders is bepaald; 4.De opdrachtgever verkrijgt na levering door Dreamcatcher Designs het niet exclusieve recht tot gebruik van de door Dreamcatcher Designs (of door  daar ingeschakelde derden) vervaardigde werken. Het recht is beperkt tot  het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

 1. Eigendom zaken in het kader van de opdracht vervaardigd

1.De goederen (waaronder zetsel, ontwerptekeningen, modellen,  werktekeningen, informatiedragers, databestanden, films, etc.) die in het  kader van de opdracht door Dreamcatcher Designs zijn vervaardigd blijven  eigendom van Dreamcatcher Designs ook als deze op een aparte post op de  factuur zijn vermeld;

2.Dreamcatcher Designs is slechts gehouden de in lid a bedoelde zaken aan de  opdrachtgever af te geven voor zover dit tussen partijen schriftelijk is  overeengekomen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door Dreamcatcher Designs gepresenteerde, geprinte, verkochte en  geleverde zaken blijven eigendom van Dreamcatcher Designs totdat de  factuur en eventuele bijkomende kosten (zoals vertragingsrente en  buitengerechtelijk kosten) geheel zijn voldaan. Zolang facturen openstaan is  het de opdrachtgever verboden om deze zaken te verhuren, in eigendom tot  zekerheid over te dragen of in pand te geven of anderszins te bezwaren of te  vervreemden;

2.Voor overtreding van dit verbod zal een dwangsom ad € 5.000,00 per zaak  per gebeurtenis verbeurd worden;

3.Dreamcatcher Designs is gerechtigd goederen die door de opdrachtgever ter  beschikking, bewaring of bewerking zijn gesteld, onder zich te houden tot  voldoening van alle kosten en vorderingen van Dreamcatcher Designs op  opdrachtgever.

 1. In bewaring genomen zaken

1.Dreamcatcher Designs zal de zorg van ene goed bewaarder betrachten ten  aanzien van door de opdrachtgever aangeleverde zaken;

2.De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring, onverminderd het bepaalde in  het vorige lid van dit artikel, alle risico’s ten aanzien van de in bewaring  gegeven zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering  voor dit risico af te sluiten;

3.De opdrachtgever dient van de in bewaring gegeven/aangeleverde goederen  een duplicaat onder zich te houden, voor het geval de goederen verloren  gaan of niet meer gebruikt kunnen worden.

 1. Aangeleverde materialen en producten door opdrachtgever

1.Indien de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst materialen of  producten ter bedrukking dient aan te leveren dan dient hij deze in  voldoende mate, tijdig, deugdelijk en in goede staat op een ten behoeve van  de normale planmatige productie tijdstip aan te leveren. De opdrachtgever  dient hiertoe instructies aan Dreamcatcher Designs te vragen;

2.Dreamcatcher Designs is niet gehouden de van de opdrachtgever verkregen  zaken voorafgaande aan de bedrukking op de geschiktheid daartoe te  onderzoeken. Een gebrek in de kwaliteit van deze materialen of het  ontbreken van de juiste eigenschappen kan niet leiden tot aansprakelijkheid  aan de zijde van Dreamcatcher Designs, noch tot enig recht tot opschorting  tot betaling van de door Dreamcatcher Designs verrichte werkzaamheden  aan de zijde van opdrachtgever;

3.De opdrachtgever dient Dreamcatcher Designs op bijzondere moeilijkheden  of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem  aangeleverde materialen en produkten te wijzen.

 1. Geschillen

1.Op de betrekking tussen Dreamcatcher Designs en opdrachtgever is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

2.Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe  bevoegde rechtbank.

Bemiddeling inzake internet-/domein-/datahosting

 1. Bemiddeling Dreamcatcher Designs

1.De volgende bepalingen gelden tussen Dreamcatcher Designs en  opdrachtgever voorzover Dreamcatcher Designs op verzoek van

opdrachtgever de internet-/domein-/datahosting verzorgt. De voorgaande  bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in een dergelijk geval  onverminderd gelden.

2.Dreamcatcher Designs verzorgt deze hosting ten behoeve van haar  opdrachtgevers via een derde in overeenkomst met provider van  opdrachtgever.

3.Dreamcatcher Designs sluit daartoe in eigen naam doch namens de  opdrachtgever een overeenkomst met de provider. Dreamcatcher Designs verkrijgt daartoe bij deze een volmacht namens de opdrachtgever tot het  sluiten van een dergelijke overeenkomst met een provider. Deze volmacht  houdt onder meer in dat de door de provider gehanteerde contractuele  bepalingen én algemene voorwaarden rechtstreeks tussen de provider en  opdrachtgever tot stand komen en gelden. Dreamcatcher Designs is in een  dergelijk geval géén contractspartij.

4.Omdat contractuele consequenties voor de opdrachtgever zijn wordt deze  geacht zich te verdiepen in de contractuele bepalingen, algemene  voorwaarden en eventuele richtlijnen van de provider.

 1. Verplichtingen opdrachtgever

1.De opdrachtgever zal zich bij het gebruik van de providersdienst gedragen  zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht  mag worden. opdrachtgever zal zich onthouden van gedrag waardoor  andere internetgebruikers hinder (kunnen) ondervinden danwel waardoor  schade (kan) worden toegebracht aan het technische systeem van de  provider.

2.Het is opdrachtgever niet toegestaan het technische systeem en de geboden  faciliteiten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd  zijn met de toepasselijke wettelijke regelgeving, de richtlijnen van de  Reclame Code Commissie, de overeenkomst en/of deze voorwaarden.

3.Opdrachtgever draagt zorg voor het gebruik van noodzakelijke hard- en  software, configuratie, randapparatuur en verbindingen zodanig dat  elektronisch communicatieverkeer geen hinder ondervindt van het gebruik  van de faciliteit.

4.Opdrachtgever zal afdoende maatregelen treffen ter beveiliging van zijn  computer, het netwerk of het besturingssysteem (hard- en software,  configuratie, randapparatuur en verbindingen.)

 1. Beperking aansprakelijkheid Dreamcatcher Designs

1.Dreamcatcher Designs oefent geen invloed uit op de beschikbaarheid, tijdige  oplevering en of het functioneren van de diensten van de provider en  aanvaard daarom geen aansprakelijkheid voor gebreken in die dienst.

2.Voor zover Dreamcatcher Designs op enig moment toch aansprakelijk zou  zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot slechts de geleden directe  schade, met een maximum van het bedrag waartoe haar

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en nimmer meer dan  de netto-factuurwaarde van het aan opdrachtgever geleverde.

3.Dreamcatcher Designs is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte  schade en/of gevolgschade en immateriële schade van de opdrachtgever of  derden.

4.Eventuele rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van deze  overeenkomst verjaren door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het  moment dat de opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn met  het bestaan van deze vordering.

 1. Vrijwaring Dreamcatcher Designs

Opdrachtgever vrijwaart Dreamcatcher Designs voor elke aanspraak van de  provider en/of derden wegens handelen door opdrachtgever:

1.strijdig met haar contractuele bepalingen, algemene voorwaarden en  richtlijnen;

2.strijdig met wet, richtlijnen van de Reclame Code Commissie; 3.waarmee rechten van derden in het algemeen in het geding (kunnen) komen.

 1. Misbruik

1.Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de provider het recht heeft om in  bepaalde gevallen direct de toegang tot haar diensten te staken.

2.In geval van geconstateerd of vermoed internetmisbruik zijn Dreamcatcher  Designs noch de provider aansprakelijk voor eventuele schade die de  opdrachtgever lijdt als gevolg van buitengebruikstelling van de faciliteiten.

 1. Contractsovername

Opdrachtgever is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de  overeenkomst tot hosting met de provider over te dragen aan een derde.

 1. Strijd algemene voorwaarden Dreamcatcher Designs / provider In geval van enige strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de door de  provider gehanteerde Algemene voorwaarden gelden die van de Provider.

Op al onze leveringen en diensten zijn deze voorwaarden van kracht.